Kaisen Don Bowl

Kaisen Don Bowl

Bluefin tuna, Toro, Salmon, Yellowtail, Albacore, Ikura, Scallop, Shrimp, Gindara on sushi rice.

    $44.00