The Bluefin Tuna Bowl

The Bluefin Tuna Bowl

Raw. Akami, chu-toro, o-toro, aburi o-toro, negi toro, zuke akami, zuke chu-toro on sushi rice.

    $59.00